Hasta Aydınlatma Metni

Hasta Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenleme (“KVK Mevzuatı”) hükümleri uyarınca kimlik, iletişim, görsel kayıtlar, finans veri kategorileri kapsamında olan kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü kişisel veriniz, sağlık verileriniz, din, gibi özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Op. Dr. Bahar Ergen tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. “Kişisel Verilerinizin işlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

b) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik Bilgileri Ad-Soyad, TC kimlik numarası, doğum yeri bilgisi, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, anne-baba ad bilgisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ehliyet, imza, veli/vasi bilgileri, evlilik tarihi, hasta yakını ad-soyad
İletişim Bilgileri Hastanın telefon numarası, e-posta bilgisi, adres bilgisi, Hasta Yakınının telefon numarası, e-posta bilgisi
Özel Nitelikli Kişisel Veri
 • Sağlık raporu, kan grubu, ehliyet üzerinde yer alan cihaz ve protez bilgileri, tıbbi öykü bilgileri, sigara kullanımı, alkol kullanımı, alerji bilgileri, kalıtsal hastalık bilgileri, ilaç kullanımı, gebelik sayısı, doğum sayısı, düşük sayısı, son adet tarihi, geçirilmiş operasyon/ameliyat bilgileri, kalp hastalığı bilgileri, aile sağlık bilgileri, laboratuvar sonuçları, muayene bilgileri, tanı/teşhis bilgileri, aşı bilgileri, reçete bilgileri, semptom bilgileri, ultrason, röntgen dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tıbbi görüntüleme sonucu, raporları ve işlem sonucu çıkan görüntüler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileri
 • kalıtsal hastalık bilgileri, genetik testlerin sonuçları gibi genetik bilgiler
 • Cinsel hayata ilişkin bilgiler
Görsel Veriler Tıbbi görüntüleme sonucu çıkan görüntüler
Finansal Bilgiler Hastanın Hesap bilgisi (IBAN), Kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, Hasta Yakınının Hesap bilgisi (IBAN), Kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri

c) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda sıralanan amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Hastalar/Hasta Yakınları/Danışanlar tarafından çağrı, e-posta, mesaj, sözlü veya sair yöntemlerle iletilen randevu ve bilgi taleplerinin toplanması,
 • Randevunun alınması halinde bilgilendirme amaçlı hasta/hasta yakını ile iletişime geçilmesi,
 • Tıbbi hizmet verilmek üzere, Hastaların kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Hastaların halihazırda sistemde kayıtlı olan bilgilerinin değiştirilmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması,
 • Hastanın şikayetlerinin kaydedilmesi, takibi ve tedavinin yapılması, sonuçlandırılması,
 • Hastanın talebi halinde hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapılması, tahlil, muayene sonuçlarının kendisine iletilmesi
 • Hasta/Hasta yakınlarının ödeme süreçlerinin yönetimi ve takibinin yapılması,
 • Hastaların kontrollerinin yapılması, bunun için kontrol randevuları verilmesi, bu hususta hasta/hasta yakını ile iletişime geçilmesi,
 • İlaç veya tıbbi cihaz temin edilmesi,
 • Acil durumlarda tarafınıza/yakınlarınıza ulaşılması,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve sair diğer mevzuatlarda yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi
 • Yetkili kuruluşlara Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketici Kanunu vb. ilgili diğer mevzuat kapsamında ilgili otoritelere bilgi verilmesi,
 • Dava, icra vb. işler dahil olmak üzere hukuk işlerinin takibi, idari süreçlerin veya başvuruların yönetilmesi, takibi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecek, sürenin sona ermesi veya işleme sebebinin ortadan kalkması ile re’sen ya da talep üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

d) Kişisel Veriler İşlenirken Uyulan İlkeler

Kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’un 4. maddesinde belirtilen aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatlar uyarınca, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle; muayenehanemiz, web sitemiz, mobil uygulamalar aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle, toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, başta kamu sağlığının korunmasını, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesini, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanmasını ve yönetimini sağlamak ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve sair diğer mevzuatlar kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek için KVK Mevzuatı kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, banka hesap bilgileriniz, sağlık verileri, gibi yukarıda “b” maddesi altında belirtilmiş verileri kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, muayenehane içi faaliyetleri sürdürmek ve geliştirmek ve sözleşmenin ifası kapsamında tıbbi tanı ve tedavi hizmetlerimizi yürütmek, ilgili mevzuat uyarınca başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, GİB, SGK, BTK, Emniyet Müdürlüğü, TTB gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

f) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; başta kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetiminin sağlanması ve sözleşmenin kurulması ve ifası amaçlarının gerçekleşmesi olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve KVKK kapsamında veri işlemeye ilişkin temel ilkelere uygun olarak; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, ceza hukuku, sosyal güvenlik hukuku, vergi hukuku ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, mahkemeler, GİB, SGK, BTK, Emniyet Müdürlüğü, TTB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, Op. Dr. Bahar Ergen’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı üçüncü taraflara, işbirliği yapılan başta randevu yönetimi, hasta takibi ve medikal takip hizmetleri dahil bulut tabanlı klinik yönetimi hizmeti veren Bulut Klinik Teknoloji A.Ş. ile, hizmet/destek/danışmanlık alınan kuruluşlara, işbirliği yapılan laboratuvarlara, hizmet sağlayıcılara, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde ve yine burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

g) Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bilgi Talep Etme Formu (ilgili forma https://www.baharergen.com/ adresinden erişim sağlamak mümkündür.) doldurmak suretiyle ve formda belirtilmiş yöntemlerden biri ile (elden ve noter aracılığı ile Cevizli, Tugay Yolu Cad Ofisim İstanbul B Blok Kat:8 D:48, 34846 İstanbul adresine veya “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ” uyarınca sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@baharergen.com adresine e-posta gönderimi ile) Op. Dr. Bahar Ergen’e iletmeniz durumunda, talep niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Op. Dr. Bahar Ergen tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Dosyayı İndir

Hasta Aydınlatma Metni
Copyright © Op. Dr. Bahar Ergen | Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Tüm Hakları Saklıdır. Doktor Sitesi Web Tasarımı KMK Altyapısıyla Oluşturulmuştur.